Avís legal i Política de privacitat

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa que la titularitat del present lloc web correspon a:

Love Energy, Societat Limitada

Codi de registre CNMC: R2-826
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 47507, Foli 192, Full B-547.266, inscripció 9a.
B-67604157
C/ Electrónica 19, Planta 7, Puerta C – 08915 BADALONA
Espanya

USUARI DEL LLOC WEB

L’accés i utilització d’aquest lloc web li atribueix la condició d’usuari, acceptant amb aquest accés les Condicions d’Ús exposades a continuació.

ÚS DEL LLOC WEB

Aquest lloc web proporciona a l’usuari accés a informació i continguts sobre els quals l’usuari assumeix la responsabilitat, estenent-se aquesta al procés de registre que pogués ser necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En el procés de registre l’usuari serà igualment responsable de facilitar informació veraç, legítima i actualitzada, així com de fer un ús diligent i confidencial de les dades d’accés proporcionats.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat de la informació, continguts i serveis del present lloc web i especialment a no realitzar cap acció que pogués causar danys físics o lògics al sistema, així com intentar accedir al mateix de manera fraudulenta utilitzant dades d’accés no autoritzats.

FINALITAT I TRACTAMENT

EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les seves dades personals és LOVE ENERGY S.L amb CIF B-67604157 i adreça postal C/ Electrónica 19, Planta 7, Puerta C – 08915 BADALONA, Barcelona. Vostè podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals (havent d’aportar fotocòpia del DNI o document equivalent) mitjançant comunicació a l’adreça postal indicada anteriorment o a l’adreça clientes@loveenergy.com.

FINALITAT I TRACTAMENT

Les seves dades seran utilitzades amb la finalitat de gestionar i atendre sol·licituds d’informació dels productes i serveis oferts per LOVE ENERGY, atendre les sol·licituds de col·laboració i d’informació remeses per agents comercials, gestionar sol·licituds d’ocupació i, en cas de ser client, poder gestionar la prestació de serveis de subministrament energètic i/o manteniment que hagi contractat amb LOVE ENERGY.

LEGITIMACIÓ

LOVE ENERGY S.L. està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques. Igualment, la base jurídica per al tractament de dades personals se sustenta en el compliment de la relació contractual, tal com es recull en l’article 6.1.b) del Reglament general de protecció de dades

QUINES DADES RECOPILEM?

Les dades personals que podem utilitzar quan et prestem els nostres serveis poden ser dades d’identificació/contacto i dades financeres. Al llarg de la relació contractual que LOVE ENERGY mantingui amb vostè, podrien donar-se situacions en les quals LOVE ENERGY procedeixi a l’enregistrament de la seva veu. En tals situacions – de les quals se l’informarà prèviament sol·licitant el seu consentiment exprés – conservaríem la conversa telefònica amb una doble finalitat: tant per a auditar internament la qualitat del servei com per a utilitzar els enregistraments com a prova en cas de ser necessari.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

-En cas de contractacions:

Les dades necessàries per a gestionar l’accés a la xarxa, seran comunicats a l’Empresa Distribuïdora i quedaran incorporats en un fitxer de la seva responsabilitat (Sistema d’Informació de Punts de Subministrament–SIPS), al qual podran tenir accés aquells que determini la legislació a cada moment.

Les seves dades personals podran ser cedits a Administracions, Autoritats i Organismes Públics (inclosos Jutjats i Tribunals), quan així ho exigeixi la normativa aplicable. També podran tenir accés a les seves dades personals els proveïdors de serveis que LOVE ENERGY contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d’encarregat de tractament.

Les seves dades podran ser cedits a la resta d’empreses del Grup per al compliment de fins administratius interns i, en el seu cas, a aquells tercers als quals la comercialitzadora es trobi legalment obligada a facilitar-los per al processament i/o la domiciliació de pagaments i per al compliment de les obligacions legals que corresponguin.

En cas de produir-se algun impagament, el mateix podrà ser comunicat a fitxers d’informació creditícia com ara ASNEF. Aquestes comunicacions compliran els procediments, drets i garanties que a cada moment estableixi i reconegui la legislació vigent. Això es durà a terme en interès legítim de LOVE ENERGY, en deure complir amb un adequat control i prevenció de situacions d’impagament.

-No està previst realitzar cessions de dades a tercers de les dades de contactes ni dels sol·licitants d’ocupació.

MESURES DE SEGURETAT

LOVE ENERGY, amb l’objectiu de garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, ha adoptat mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessària per a evitar l’alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat de les seves dades.

LOVE ENERGY no obstant això no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat del sistema, la xarxa d’accés, Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

ACTUALITZACIÓ I CONSERVACIÓ DE DADES

Per a poder comunicar-nos degudament amb vostè, li sol·licitem que les dades facilitades siguin correctes, complets i estiguin actualitzats. De manera que, si es modifiqués algun de les dades que ens hagués facilitat, li preguem que ho posi en coneixement de LOVE ENERGY a través de comunicació a l’adreça postal o correu electrònic indicats en l’apartat 1.

Vostè respondrà en qualsevol cas de la veracitat de la informació subministrada i es fa responsable de comunicar a LOVE ENERGY qualsevol modificació sobre aquesta, quedant LOVE ENERGY exempt de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini que duri la relació contractual, i una vegada finalitzada, durant el temps necessari per a complir les obligacions legals derivades d’aquest. A continuació, detallem les situacions més habituals:

Dades dels clients i agents comercials: en general, durant 5 anys des de la finalització del contracte.

Dades dels sol·licitants d’ocupació: dos anys des de la recepció del CV.

DRETS DE L’INTERESSAT

L’informem que vostè podrà exercitar els següents drets:

  • Dret d’accés: dret a obtenir confirmació sobre si LOVE ENERGY està tractant dades personals que el concerneixen i, en tal cas, accedir a aquests.
  • Dret de portabilitat: dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat d’ús comú i llegible, així com a transmetre-ho a una altra entitat.
  • Dret de rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades quan siguin inexactes.
  • Dret de supressió: dret a sol·licitar la supressió de les dades quan ja no siguin necessaris per als fins que van ser facilitats en el seu moment.
  • Dret d’oposició: dret a oposar-te al tractament de les teves dades personals. LOVE ENERGY deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o en l’exercici de possibles reclamacions.
  • Dret a la limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

Vostè podrà interposar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (com a autoritat de control competent en matèria de protecció de dades), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

LOVE ENERGY ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades per a aquesta societat davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals i les dades de contacte de les quals són els següents:

Adreça postal: C/ Electrónica 19, Planta 7, Puerta C – 08915 BADALONA, Barcelona

Correu electrònic: dpd@loveenergy.com

Si té qualsevol dubte en relació amb les finalitats del tractament de les seves dades personals o sobre la seva legitimitat, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades

VIDEOVIGILÀNCIA

Les dades seran tractades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions i controlar l’activitat laboral dels empleats. Les dades podran ser tractats per al tràmit d’un expedient sancionador si es capten incompliments laborals dels empleats. De la mateixa manera, es podran cedir les dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. No estan previstes transferències internacionals de les dades. Termini de supressió: un mes a comptar des de la data de la seva recollida.

La base jurídica del tractament és la següent:

RGPD: 6.1.d) el tractament és necessari per a protegir interessos vitals de la persona interessada o d’una altra persona física.

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

RGPD: 6.1.f) Tractament necessari per a la satisfacció d’interès legítims perseguits pel responsable

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

LOVE ENERGY, S.L. és propietària dels drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web i dels elements continguts en aquest: textos, imatges, sons, vídeos, marques, logotips, disseny, etc. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LOVE ENERGY S.L.

L’usuari podrà visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements d’aquest lloc web sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

LOVE ENERGY, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIÓ DE CONDICIONS

LOVE ENERGY, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

COOKIES

Aquest lloc web pot utilitzar “cookies” en el seu acompliment, informant l’usuari el seu objectiu de millorar la prestació dels serveis oferts, adaptar-los a les preferències de l’usuari i reconèixer-lo en les seves diferents visites al lloc. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals d’aquest. La nostra Política de Cookies aquí ► https://loveenergy.es/es/politica-de-cookies/

ENLLAÇOS

LOVE ENERGY S.L. no exerceix cap mena de control sobre altres llocs i continguts que poguessin estar enllaçats mitjançant enllaços en aquest lloc web i per això no assumirà cap responsabilitat sobre aquests, la seva qualitat, fiabilitat, veracitat o disponibilitat.

DRET D’EXCLUSIÓ

LOVE ENERGY S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés parcial o total als serveis oferts en el seu lloc web sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions d’Ús.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

El present avís legal i condicions generals es regeixen per la legislació Espanyola i qualsevol tipus de controvèrsia o litigi relatiu a l’ús d’aquest lloc web serà interpretat conforme a les lleis vigents en el lloc de residència del propietari d’aquest lloc web, tenint competència per a la resolució de tot litigi o conflicte que pugui sorgir els Jutjats i Tribunals competents dins de l’àmbit territorial Español, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur.